!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Göteborgs Motorbåtsförening

Trivselregler

Ordningsföreskrifter enligt stadgarna § 27

Fastställda 2004-02-29  Reviderade 2005-02-27 (punkt 10)

 

1. Allmänt

Utöver vad som allmänt åligger medlem enligt föreningens stadgar har

medlem att vid utnyttjande eller besök å Källö att iakttaga god ordning

och visa hänsyn till övriga utnyttjare samt att på allt sätt undvika  nedskräpning m m .

Att ordningen  efterlevs tillses av hamnvakt eller styrelseledamot,

som har rätt att  avvisa enligt punkt 5 nedan. Medlemmar och gäster är skyldiga att rätta sig  efter av hamnvakt eller styrelseledamot lämnade föreskrifter och anvisningar.

2. Hundar

Hundar skall inom GMBF:s område alltid hållas kopplade och under uppsikt. Hundar  får ej vistas på badbryggor.

3. Tältning

Tältning får ENDAST  ske på av styrelsen anvisat område.     

Vid säsongens slut skall de tältande borttaga alla tillhörigheter från platsen  och i förekommande fall upplägga desamma på av styrelsen anvisad plats.

Tältande gäster  erlägger avgift enligt mötesbeslut. Tältande gäster till medlemmar erlägger  ingen avgift om tältning sker endast vid enstaka tillfälle.

4. Bryggor

Föreningens medlemmar äger rätt att i den tur de anländer förtöja båt vid  föreningens bryggor. Använd alltid om möjligt 2(två) akterförtöjningar.

Båtägaren skall själv ombesörja förtöjning och avfendring. Några reserverade  platser får inte förekomma. Anvisas plats av hamnvakt skall detta åtlydas.

Föreningen ikläder sig inga kostnader för skador som uppkommer på båtar,  förtöjningar eller dylikt. Avgående båt får ej kvarlämna förtöjningar såvida  båten inte går föreningens ärenden.

5. Avvisning

Medlem och gäst som uppträder störande på området eller som i övrigt bryter mot  någon eller några av dessa ordningsföreskrifter eller med stöd av dessa  förskrifter givna anvisningar, kan avvisas från Källö.

Se även punkt 1 ovan.

Vid flagranta fall samt i händelse av upprepning kan fråga om uteslutning enligt  stadgarna bli aktuell.

6. Grillning

Eldningsförbud råder generellt inom föreningens område. Grillning får endast ske  på särskild iordningställd plats vid hamnplan.

7 Sopor

Medlemmar och gäster  skall hjälpa till och hålla rent samt slänga soporna, ej tomflaskor, i de  särskilda sopställen. Den sista dagens sopor, med tomflaskorna, skall medtagas  från Stora Källö.

8. Besökande

Dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar även gäster och andra tillfälliga  besökare.

Medlem är personligt ansvarig för medföljande gäster.

Oavsett medlems ev. ansvar avvisas omedelbart gäst eller besökare som uppträder  störande eller sätter sig över gällande föreskrifter och anvisningar.

Gästande båtar  erlägger avgift enligt mötesbeslut.

9. Klagomål

Har medlem eller besökare klagomål att framföra skall detta ske skriftligen till  styrelsen. I skrivelsen skall orsaken till klagomålen angivas samt den eller de  klagandes namn.

Nöjer sig icke klaganden med styrelsens beslut äger han/hon rätt få frågan  behandlad på föreningsmöte.

10. Båttvätt

Båtar skall tvättas i havsvatten och kan därefter sparsamt sköljes i kranvatten.

 

 

 

 

Reklam

https://svenskasjo.se
http://tylö.se
https://mooringo.com/se/

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion